Skip to main content
KODAK WORKFLOW sistem - recite DA automatizaciji vaše proizvodnje

KODAK WORKFLOW sistem - recite DA automatizaciji vaše proizvodnje

 

Pružaoce usluga štampe danas muče mnoge prepreke kada je u pitanju razvoj njihovog biznisa. Odluka u kom pravcu investirati je pravi izazov. Štamparije osećaju pritisak stvaranja novih prihoda sa većim maržama, ekstra uslugama i sve to uz implementaciju koraka fokusiranih na super efikasnost i smanjenje troškova.

Svi tipovi proizvodnji, kao i sektor štampe suočava se sa sličnim pitanjima kada je reč o automatizaciji radnog toka. Kako kod komercijalne tako i kod štampanja ambalaže, nivo automatizacije je relativno nizak u ključnim fazama proizvodnje kao što su poslovi pripreme za štampu i administrativni poslovi.

Jedan od glavnih benefita koji potiču od automatizacije je mogućnost da se uradi "više sa manje". U rastućoj konkurentnosti ovo postaje veoma važno za osiguranje da se kupac zadrži i bude zadovoljan. 

U nastavku navodimo 10 ključnih razloga zašto investirati u automatizaciju.

1. Smanjenje broja manuelnih poslova

Neki kompleksniji poslovi zahtevaju ručnu intervenciju, ali veliki je broj onih koji mogu biti automatizovani i samim tim efikasnije obavljeni. Vreme koje se štedi na taj način, zaposleni mogu da iskoriste mnogo bolje uz veći fokus na klijente i nove razvojne poslove.

2. Smanjenje troškova

Često se troškovi navode kao najveći faktor koji sprečava dalje investiranje u postojeći sistem. Ulažu se napori da se smanje količina raspoloživog novca za investiranje umesto da se analiziraju količine novca koje se mogu uštedeti i sačuvati investiranjem u efikasniji i automatizovaniji radni tok. Troškovi koji se dodaju na posao potiču vrlo često od samih klijenata (ručne akcije) i realno su njihova odgovornost, ali proces koji nije automatizovan to ne prepoznaje

Sledeći dijagram predstavlja glavna "uska grla", a automatizacijom ona mogu u velikoj meri biti rešena.

"Uska grla" u Workflow

3. Precizno upravljanje informacijama

Obezbeđivanje jasnog razumevanja poslovanja , uključujući interakciju sa klijentima i bilo kakva pitanja vezano za proizvodnju ili kašnjenje, je važno kako bi se osiguralo da biznis funkcioniše što efikasnije.

Sposobnost preduzeća da identifikuje koliko svaki proces traje i zašto dolazi do eventualnih zastoja i kašnjenja tokom radnog procesa, omogućava nadokandu troškova kroz tačnije obračunavanje.

Bitno je najpre razumevanje, definisanje "uskih grla" i na osnovu toga fokusiranje na oblasti automatizacije.

4. Brži protok

Štamparije su pritisnute od strane svojih klijenata moglo bi se slobodno reći nemogućim rokovima.

Zbog toga se moraju stalno prlagođavati promenama u poslednjem trenutku, bez uticaja na rok isporuke. Sa druge strane još postoje operacije koje zahtevaju veliko angažovanje ili operatera pripreme ili komercijaliste i trošak vremena pa su kao takve u najvećem procentu "usko grlo" proizvodnje - proofing i overa, kontrola ulaznih fajlova (preflighting) i sl. 

5. Smanjenje grešaka

Kupci stalno traže dobavljače koji mogu garantovati najbolju moguću uslugu.

Ključno je osigurati da se poslovi primaju, proizvode i isporučuju bez grešaka i kašnjenja. Sada kada su već ionako kratki rokovi još kraći, ovo postaje pravi izazov.

Eliminisanje ljudske intervencije gde god je to moguće, smanjuje troškove i veliki broj grešaka.

6. Postavljanje malih poslova na "autopilot"

Trend je i dalje da se tiraži smanjuju pa je mogućnost brze izmene posla sa malo ručnih akcija ključ održanja profitabilnosti. Zato se mnoge štamparije trude da povećaju količinu poslova koji se mogu uraditi automatizovanim radnim procesom.

Alati za automatizaciju prepoznaju slične poslove i povezuju ih na ekonomičan i efikasan način.

Što je efikasniji radni tok i izmena poslova bez ručnih intervencija, to je broj poslova koji se završava veći, a samim tim zaposleni na ovim poslovima mogu se angažovati za poslove na kojima je zarada veća.

Povećanje broja automatskih poslova ili ponovljivih može povećati ukupnu efikasnost i samim tim profitabilnost.

7. Praćenje i analiza

Omogućiti klijentima dostupnost informacija bez potrebe da kontaktiraju  predstavnike kupca, može doneti značajnu uštedu u vremenu i povećanje produktivnosti.

Naime, na ovaj način servisne službe kao i predstavnici prodaje ne gube vreme prenoseći informacije kupcima već se mogu skoncentrisati na složenije i vrednije zadatke kao što su: nalaženje novih kupaca, savetovanje i upravljanje skupljim projektima i sl.

Automatsko praćenje poslova vodi ka efikasnijem planiranju, raspoređivanju i smanjivanju eventualnih zastoja zbog nedostataka informacija.

8. Bolja naplata i fakturisanje

Održavanje novčanih tokova je prioritet za svako poslovanje. Transparentnost proizvodnje i automatizacija prikupljanja podataka mogu biti ključni faktor za kontinuitet novčanih tokova i samim tim pružiti osnovu za poboljšanje i rast poslovanja.

9. Dodavanje novih usluga

Automatizacija procesa štampe recimo može drastično smanjiti troškove proizvodnje i otvoriti nove poslovne mogućnosti.

Za mnoge štamparije povećanje konkuretnosti znači pružanje dodatnih usluga. Šta više, trend je takav da zahtevi klijenata sve više rastu i da se štamparije moraju sve više fokusirati na usluge koje podižu vrednost proizvoda, dok sa druge strane automatizuju proizvodne procese štampe i dr.

10. Dostupnost poslovima od strane klijenata

Današnji biznis je takav da klijenti očekuju dostupnost informacijama o statusu posla 24h dnevno 7 dana u nedelji. Zbog toga je ulaganje u on-line alate kao i odgovarajuće softvere  neizbežno, jer je opcija angažovanja ljudi na poslovima informisanja skupa i neisplativa. Samim tim zaposleni u sektoru za odnos sa kupcima mogu se skoncentrisati na složenije poslove ispunjavanja zahteva i potreba kupaca.

Pokušali smo da vam damo odgovor ZAŠTO automatizacija, a sada ćemo ponuditi naše rešenje KAKO do automatizacije!

KODAK Workflow sistem u osnovi čini Prinergy Connect i InSite Prepress Portal u koje su na fleksibilan način integrisani i drugi prepress i color management softveri - Preps, Colorflow, Matchprint.

Svi oni zajedno čine jedinstven workflow sistem kojim se postiže automatizacija i povezivanje procesa u proizvodnji svih vrsta štampanih materijala (komercijalna, ambalaža, knjige, i dr.)

Workflow

 

Prinergy connect od kada je nastao, pre 15 god., je jedno od vodećih rešenja kada govorimo o RIP stanicama. Konstantno se radi na unapređenju njegovih mogućnosti povezivanje sa ostalim rešenjima (MIS i dr.) kako bi se u to većoj meri proces automatizovao.

Prinergy svojim rešenjima eliminiše pre svega veliki broj manuelnih radnji i smanjuje mogućnost greške. 

Mnogi ponovljivi poslovi rade se prema uzoru ( job template) čime se eliminiše moguća greška operatera. 

Unapređena je i komunikacija što znači omogućeno je praćenje i ažuriranje statusa poslova i istorije kako i kada su rađene određene akcije.

Folderska struktura posla omogućava dobro arhiviranje podataka i njihovo razvrstavanje odmah prilikom kreiranja posla.

Plug-in opcije za Acrobat, PDF compare i PDF Merge omogućavaju bolju kontrolu i sigurniju buduću proizvodnju.

Naprednim opcijama automatizacije moguće je kreirati scenarije i  po želji automatizovati određene procese proizvodnje.

Ukratko, Prinergy connect je sistem skrojen da zadovolji sve zahteve proizvodnje i doprinese povećanju njene efikasnosti. 

 

Kada na Prinergy connect dodamo InSite Prepress Portal dobijamo "prozor u  svet". 

InSite predstavlja vrstu naprednog FTP servera koji služi za kreiranje poslova, razmenu fajlova (upoad/download), praćenje statusa posla, komunikaciju između svih u lancu (dizajner-studio-štamparija-klijent) i finalnu kontrolu i odobrenje.

Ono što je važno Prinergy Connect sve vreme radi u pozadini InSite i na taj način svi procesi Preflight, Refine, Output i dr. se mogu pozvati prilikom upload-a fajlova i na taj način korisnik portala može odmah imati urađen Refine, Ripovati fajl i dobiti gotove 1bit separacije za download i kontrolu.

I sve to "dok vi spavate"

A kako  izgleda šema u praksi vidi se u narednim slikama PRE i POSLE InSite-a.

Bez InSite PrePress Portala procesi u pripremi za štampu se mogu odlagati i kasniti iznova i iznova, počev od uploadovanja inicijalnih fajlova do finalne overe zainteresovanih strana

Bez Insite Prepress portala

Sa InSite PrePress Portalom ulazni fajlovi se odmah kontrolišu (Preflight i Refine). Kontrola i overa dešavaju se na daljinu u bilo koje vreme

Sa InSite Prepress portalom

 

Kao i Prinergy Connect i InSite Prepress Portal je skrojen da zadovolji sve zahteve on-line komunikacije. Jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom omogućen je siguran pristup. Svaki korisnik se svrstava u posebne kategorije i na taj način mu se daju i različita ovlašćenja. Pa tako su neki zaduženi samo za kontrolu i overu fajlova, neki imaju otvorene sve opcije (download, upload, kreiranje drugih korisnika, pregled overa i sl.).

Preko mail servisa u svakom trenutku svi korisnici se informišu o akcijama na InSite-a vezano za poslove u koje su uključeni i tako bez zivkanja telefonom i slanja mailova u svakom trenutku prate status tih poslova i dobijaju ažurne informacije vezno za eventualne probleme i kašnjenja što im omogućava brzu reakciju. 

InSite portalu pristupa se lako, preko web browser-a sa bilo kog uređaja: telefona, tableta ,desktop i laptop računara

Pristup InSiteu

 

Pokušali smo da vam približimo priču o automatizaciji i inspirišemo na razmišljanja u tom pravcu, u cilju sagledavanja koraka koji su realno preduzimljivi u vašoj proizvodnji.

Proces automatizacije i instalacija Workflow sistema nije i ne sme biti luksuz "velikih" štamparija. Jedinstvena i fleksibilna Kodakova rešenja idu u prilog tome.

Zamislite vaš radni dan sa upola manje telefonskih poziva , a umesto "strelica" u svim pravcima i vremena koje curi, zamislite "podmazane zupčanike" i onda učinite nešto da budete korak bliže efikasnijoj i produktivnijoj proizvodnji sa manje grešaka, reklamacije, nesporazuma i teških reči, a sa mnogo više zadovoljnih kupaca.